ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG

ŠKOLSKÝ ŠPECIÁLNY PEDAGÓG:

Mgr. Jarmila Farkašová

KONZULTAČNÉ HODINY PRE RODIČOV:

pondelok od 13,00 h do 15,00 h

KONZULTAČNÉ HODINY PRE UČITEĽOV A ŽIAKOV:

štvrtok od 7,30 h do 13,00 h

Konzultácia v inom čase je možná po telefonickom kontakte

Školský špeciálny pedagóg v ZŠ

1.Odborná činnosti v rámci individuálneho, skupinového alebo hromadného poradenstva a intervencie žiakom

2.Realizácia individuálnej a skupinovej špeciálno-pedagogickej diagnostiky

3.Metodická pomoc vyučujúcim a triednym učiteľom pri aktualizácii a inovácii IVVP žiakov so ŠVVP.

4.Realizácia skreeningových vyšetrení žiakov s ťažkosťami v učení a správaní.

5.Realizácia špeciálno –pedagogickej intervencie so žiakmi s ťažkosťami v učení, zvlášť so žiakmi s VPU.

6.Metodická pomoc a osobná aktívna účasť pri realizácii zápisu detí do 1. ročníka ZŠ.

7.Na základe odporúčaní z odborných vyšetrení poskytovať odbornú pomoc pre učiteľov, žiakov a rodičov pri integrácii zdravotne oslabených žiakov, poskytovať dohľad a odbornú pomoc pri zabezpečovaní dokumentácie žiakov.

8.Realizácia konzultácií v rodine žiaka.

9.Účasť na školeniach a vzdelávaní.

10.Spracovanie evidencie riešených prípadov vrámci individuálnej a skupinovej činnosti.

11.Súčinnosť pri organizovaní a realizácii Letnej školy (tábor) v čase prázdnin

12.Iné ....

Školský psychológ v ZŠ

1.Realizácia odbornej činnosti vrámci orientačnej psychologickej diagnostiky.

2.Individuálne (skupinové) hromadné psychologické poradenstvo, psychoterapie, pre žiakov s osobitným zreteľom na proces výchovy a vzdelávania v ZŠ.

3.Individuálne (skupinové) psychologické služby, poradenstvo v procese výchovy a vzdelávania zákonným zástupcom.

4.Individuálna, skupinová, priama a neformálna konzultačná činnosť pre žiakov a rodičov.

5.Plánovanie, realizácia intervencií a zhodnotenie efektívnosti použitých intervenčných postupov pre žiakov.

6.Realizácia preventívnych aktivít drogovej závislosti a iných sociálno –patologických javov vrámci plánu činnosti ZŠ a príslušného centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie.

7.Aktualizácia a inovácia IVVP pre žiakov so ŠVVP na základe psychologickej diagnostiky a v spolupráci s PZ školy a IT.

8.Metodická pomoc a osobná aktívna účasť pri realizácii zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ.

9.Individuálna a skupinová psychologickú starostlivosť žiakom v krízových sociálnych a životných situáciách.

10.Konzultácie s rodičmi v rodine žiaka.

11.Účasť na vzdelávaní..

12.Súčinnosť pri organizovaní a realizácii Letnej školy(tábor) v čase prázdnin

13.Spracovanie evidencie riešených prípadov vrámci individuálnej a skupinovej činnosti.

1.Metodická pomoc a osobná aktívna účasť pri realizácii zápis žiakov do 1. ročníka ZŠ.

2.Individuálna a skupinová psychologickú starostlivosť deťom v krízových sociálnych a životných situáciách.

3.Konzultácie a poradenstvo pre rodičov v rodine dieťaťa.

4.Účasť na vzdelávaní..

5.Spracovanie evidencie riešených prípadov vrámci individuálnej a skupinovej činnosti.