Informácie

Školská jedáleň pri ZŠ Komenského 4 Sečovce

IČO: 17071097

DIČ:  2020992424

tel. 056/ 678 25 49

email: sjkomsec@gmail.com

Ing. Pipová Katarína, ved. škol. jedálne

 

Prihlasovanie na stravu

Na obedy sa môžu žiaci prihlásiť u vedúcej školskej jedálne osobne alebo telefonicky  056/ 678 25 49

 

Odhlasovanie zo stravy

Odhlásenie zo stravy je možné najneskôr do 14.00 hod. predchádzajúceho dňa, prípadne do 8.00 hod. ráno v deň odobratia stravy alebo vopred na t.č. 056/ 678 25 49, mobil: 0907 337 838

 

Platby

Režijné poplatky sa uhrádzajú mesačne vopred formou internetbankingu alebo hotovosťou v kancelárii ŠJ, v termíne do 10. dňa kalendárneho mesiaca za celý mesiac. V prípade, že platby nebudú uhradené včas, stravník nebude na stravu prihlásený.

 

 

Denný poplatok za stravu:

                        finančné pásmo           réžia         štátna dotácia              rodič hradí

1. stupeň ZŠ:             1,15€                0,15€               1,20€                         0,15€

2. stupeň ZŠ:              1,23€               0,15€              1,20€                          0,18€

Režijný poplatok: žiak základnej školy: 0,15 €/obed (výška úhrady je schválená uznesením Mestského zastupiteľstva VZN č. 2/2019 zo dňa 19.9.2019)

Hodnota stravného lístka: 2,98 €