O nás

Základnou prioritou našej školy je vzdelávať a vychovávať žiakov, ktorí budú chápať seba a iných, budú schopní tvorivo a kriticky myslieť, riešiť problémy a dokážu vyjadriť ocenenie a uznanie.

     Naša škola si na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre jednotlivé stupne vzdelania definovala vlastné vzdelávacie programy ISCED 1 pre primárne vzdelávanie a ISCED 2 pre nižšie sekundárne vzdelávanie. Na ich tvorbe sa v plnej miere podieľali všetci pedagógovia školy, ktorí rešpektovali jednak záväzne stanovené ciele a obsah  vzdelávacieho stupňa a jednak vlastné možnosti inovácie programu vzhľadom na regionálne, personálne, cieľové a iné charakteristiky školy.

   Obsahom školského vzdelávacieho programu je dosiahnuť kvalitnú úroveň komunikatívnosti a tvorivosti vo všetkých vyučovacích predmetoch.

  Sme zapojení v národnom projekte Škola otvorená všetkým, cieľom ktorého je podporou inkluzívneho vzdelávania a skvalitnením profesijných kompetencií pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov zabezpečiť rovnaký prístup ku kvalitnému vzdelávaniu a zlepšiť výsledky a kompetencie žiakov.

Patríme medzi moderné školy, ktoré sa vo veľkej miere podieľajú na zvyšovaní efektívnosti vyučovania vybavením stále novšej a modernejšej techniky, interaktívnych tabúľ, dataprojektorov, notebookov, audiovizuálnej techniky aj modernými odbornými učebňami.

Zameriavame sa hlavne na:

  • rozvoj komunikatívnosti v cudzích jazykoch od 1. ročníka a to v anglickom, od 7. ročníka v nemeckom, 
  • zvyšovanie počítačovej gramotnosti tak, aby absolvent školy vedel pracovať s PC a internetom,   
  • zapájanie žiakov do vedomostných, umeleckých a športových olympiád a súťaží,
  • zapájanie sa do projektov,
  • záujmovú a mimoškolskú činnosť vytváraním záujmových útvarov a krúžkov,
  • začlenenie nadaných žiakov aj žiakov zo sociálne znevýhodneného rodinného prostredia,
  • oblasť prevencie závislosti formou vlastných projektov,
  • zber druhotných surovín /plastové fľaše, papier/ a gaštanov. 

Intelektuálny a odborný potenciál našich  pedagógov je základom výbornej úrovne vyučovacieho procesu. O tom svedčia mnohé úspechy a dosiahnuté výsledky v súťažiach a olympiádach. Spolupracujeme s CVČ v Sečovciach, Trebišove, oddelením astronómie Kultúrneho a regionálneho strediska v Trebišove a  zapájame sa do súťaží, ktoré vyhlasujú počas školského roka. Potešujúce sú  úspechy našich žiakov v speváckych a literárnych a športových súťažiach. Výborné výsledky dosahujeme v projekte Európa v škole, kde v rámci okresu Trebišov získavame prvenstvá vo všetkých kategóriách a oblastiach. Pri príležitosti Medzinárodného dňa knižníc sa naša škola už po siedmykrát zapojila do projektu Záložka do knihy spája školy. Výborné výsledky dosahujú chlapci v malom futbale, dievčatá v cezpoľnom behu, hádzanej, atletike a streľbe zo vzduchovky. Za týmito výsledkami sa skrýva zodpovedná práca našich pedagógov, ktorí vo vyučovacom procese využívajú moderné formy a metódy práce, vlastné prezentácie, výukové programy, projektové vyučovanie. Neoddeliteľnou súčasťou ich práce je vytváranie dobrých vzťahov v triednych kolektívoch, priateľskej atmosféry v celej škole. K tomuto veľkou mierou napomáha práca v metodických orgánoch školy a to v metodickom združení pre roč. 1.-4. a predmetových komisiách pre jednotlivé predmety.

          Súčasťou školského vzdelávacieho programu je aj školský výchovný program, podľa ktorého sa riadi vo výchovno-vzdelávacom systéme Školský klub detí Srdiečko. Jeho hlavným cieľom je relaxačná a rekreačná činnosť, emocionálno-citový rozvoj osobnosti dieťaťa, žiaka. ŠKD sa zapája do rôznych projektov, organizuje  podujatí pre stretnutie sa rodičov a detí a iné.

          V škole pracuje 30 záujmových útvarov. Počítačový krúžok, Rozvoj komunikačných a matematických zručností, Angličtina do vrecka, Zdravotníček, Tvorivá dramatika, Šikovníček,  Mladí modelári, Poznajko, Vševedko, Kreatívny svet, Tanečný, Hudba, spev, tanec, Šikovníček, Z rozprávky do rozprávky,  Stolný tenis, Futbalový krúžok.  Pod vedením skúsených pedagógov  sa rozvíjajú zručnosti, schopnosti a talent našich žiakov, ktorí sa prezentujú na rôznych akciách školy,  mesta a širokého okolia.

        K tradícii našej školy patria Poddargovské hry žiakov. Cieľom Poddargovských hier je zvyšovať telesnú zdatnosť našich žiakov, pestovať v nich zdravú ctižiadosť a hrdosť z víťazstva, súťaživosť a hru fair-play.       

     Dbáme o vysokú čistotu a estetiku prostredia školy, tried, špeciálnych učební pre informatiku /počet 3/, fyziku, chémiu, biológiu, geografiu a matematiku, učebňu nemeckého aj anglického jazyka, telocviční /počet 3/, šatní pre každú triedu v suteréne budovy /uzamykané/.

     V areáli školy je antuková bežecká dráha, doskočisko, hádzanárske a futbalové ihrisko, volejbalový areál, stanovisko pre vrh guľou. Naši žiaci, rodičia a verejnosť mesta majú možnosť využívať nové viacúčelové ihrisko. /hádzaná, tenis, futbal, volejbal, bedminton./. Žiaci majú možnosť v rámci voľno časových aktivít  hrať stolný tenis na dvoch stoloch, máme kompletné zariadenie pre skok do výšky, viacúčelovú posilňovaciu súpravu.

Neodmysliteľnou súčasťou školy je aj školská jedáleň, v ktorej sa stravujú naši žiaci aj pedagógovia.   K pozitívam školy patrí výborná spolupráca školy a rodičov, ktorí sa stretávajú na pravidelných schôdzach triednych, celoškolských aj mimoškolských. Rodičia sa zúčastňujú na akciách  pri príležitosti rôznych sviatkov, či výročí. Každoročne odmeňujú vecnými cenami  najlepších a najúspešnejších žiakov našej školy, prispievajú na cestovné náklady pri účastiach našich žiakov na súťažiach,  za čo im patrí vďaka.

     Tradíciou sa stáva aj naša prázdninová činnosť so žiakmi - Letná škola relaxu a športu Dráčik. Zúčastňujú sa jej každoročne deti zo všetkých základných škôl mesta, okolia a dokonca aj deti zo zahraničia, ktoré trávia prázdniny u svojich príbuzných.