ŠKOLSKÝ PORIADOK

Milá žiačka, milý žiak!

Každá spoločnosť sa riadi určitými pravidlami. Preto aj my na našej škole si takéto pravidlá, ako sa máš správať v triede, v klube detí, v školskej jedálni a ostatných školských priestoroch, pri školských podujatiach a na verejnosti, každý rok stanovujeme.

Všetky body školského poriadku sledujú cieľ, aby každé vystúpenie žiaka v škole i mimo nej zodpovedalo pravidlám slušnosti, spoločenského správania, aby každý chránil zdravie svoje i svojich spolužiakov a aby sa riadil takými zásadami, ktoré umožnia jemu i jeho spolužiakom nerušene sa vzdelávať a užitočne pritom príjemne prežiť niekoľko rokov na našej škole.

Vychádzame z Deklarácie ľudských práv a tých jej bodov, ktoré sa dotýkajú života v škole:

Máš právo chodiť do školy.

Základné vzdelanie máš právo dostať zadarmo. Škola ťa musí naučiť úcte k ľudským právam a základným slobodám a dodržiavať dohodnuté pravidlá.

Máš právo slušným spôsobom povedať svoj názor.Máš právo svoje názory slobodne vyjadrovať verejne. Nikto nemá právo ti v tom brániť,ale aj ty vždy uznávaj právo druhého na jeho vlastný názor.

Tvoja sloboda nemôže obmedzovať slobodu iných.

„Moja sloboda sa končí tam, kde sa začína sloboda druhého.“

Na tomto výroku J.J. Rousseaua je založený aj náš školský poriadok.

Školský poriadok obsahuje tieto kapitoly:

Čl 1.Príchod žiakov do školy

Čl 2.Správanie sa žiakov na vyučovaní

Čl 3.Správanie sa cez prestávky

Čl 4.Odchod žiakov zo školy

Čl 5.Dochádzka žiakov do školy

Čl 6. Starostlivosť o zovňajšok

Čl 7.Zdravotná starostlivosť

Čl 8. Starostlivosť o školské zariadenie, školské potreby, prostredie učební, chodieb a školského ihriska

Čl 9.Povinnosti týždenníkov

Čl 10. Triedna samospráva žiakov

Čl 11. Dochádzka žiakov do klubu detí

Čl 12. Správanie sa žiakov mimo vyučovania

Čl 13. Pochvaly a iné ocenenia

Čl 14. Práva žiakov

Čl 15. Žiakom nie povolené

Čl 16. Vzťahy medzi žiakmi

Čl 17. Mobilný telefón

Čl 18. Opatrenia vo výchove

Čl 19. Obťažovanie a diskriminácia

Čl 20. Záverečné ustanovenie

 

Čl. 1

Príchod žiakov do školy

1. Do školy prichádzaš najneskôr o 7,45 hod. so školskou aktovkou a uč. pomôckami, aby si pred začiatkom vyuč. hodiny bol na svojom mieste s pripravenými učebnými pomôckami. Na popoludňajšie vyučovanie a záujmovú činnosť prídeš 5 min. pred začiatkom vyučovania/činnosti/.

2. Ešte pred vstupom do budovy si očisti obuv a v pridelenej šatni si odlož vrchný odev, preobuj sa do zdravotne vhodnej obuvi a ulož si topánky na svoje miesto, tieto si nenosíš do triedy!

3. Budova školy sa ráno uzatvára o 8.00 hod., keď prídeš po tomto termíne, budeš do školskej budovy vpustený po prvej vyučovacej hodine, ktorá sa ti počíta ako neospravedlnená. Pri opakovanom neskorom príchode do školy budú predvolaní rodičia a neospravedlnené hodiny budú riešené na pedagogickej rade. Ak meškáš na prvú vyučovaciu hodinu z dôvodu návštevy lekára a máš lekárske potvrdenie, hodina je ospravedlnená.

4. Do školskej budovy vchádzaš a vychádzaš hlavným vchodom.

5. Z bezpečnostných dôvodov nie je dovolené v budove školy používať topánky s kolieskom, skejtbordy, kolieskové korčule, bicykle a akékoľvek dopravné prostriedky.

Čl.2

Správanie sa žiakov na vyučovaní

1. V prípade, že sa učiteľ v priebehu 5 minút nedostaví na vyučovaciu hodinu, poverení žiaci, zvyčajne predseda triedy, oznámi túto skutočnosť vedeniu školy.

2. Ak si sa nemohol z vážnych dôvodov pripraviť na hodinu, ospravedlň sa vyučujúcemu na jej začiatku ešte pred skúšaním.

3. Veci potrebné na vyučovanie si žiak pripraví cez prestávku. Ostatné veci má v aktovke, ktorá je zavesená alebo uložená vedľa lavice.

4. Rešpektuj učiteľovo právo na vyučovacej hodine a zároveň zásady slušnosti.

5. Učiteľ má právo kedykoľvek si vziať slovo a začať komunikačný akt. Môže prerušiť reč žiaka, kedy on uzná za vhodné v rámci pedagogického rozhovoru – on učí teba.

6. Učiteľ môže hovoriť s kým chce. Sám si vyberá partnera – konkrétneho žiaka, skupinu žiakov alebo triedu ako celok.

7. Učiteľ si volí tému rozhovoru. Aj keď je učivo dané osnovami, konkrétnu tému komunikácie volí učiteľ podľa svojich pedagogických zámerov.

8. Učiteľ rozhoduje o dĺžke rozhovoru a vyučovacej hodiny. Dĺžka hovoru učiteľa nie je obmedzená iným komunikujúcim (dokonca niekedy ani zvonením, ak počas vyučovacej hodiny musel riešiť výchovné problémy s tebou alebo s tvojimi spolužiakmi môže Ti nariadiť účasť na popoludňajšom náhradnom vyučovaní - aj celej skupine či triede – kde je tvoja účasť evidovaná).

9. Ty môžeš na hodine hovoriť, len keď dostaneš slovo. Slovo ti udeľuje učiteľ. Nesmieš hovoriť bez dovolenia ani vtedy, keď nehovorí nikto.

10. Hovoríš iba s tým, s kým ti je určené. Hovoríš s tým, kto ti položil otázku alebo dal iný pokyn k odpovedi. Býva to spravidla učiteľ.

11. Hovoríš iba o téme, o ktorej je reč. Téma rozhovoru je daná otázkou.

12. Hovoríš iba tak dlho, ako je ti dovolené. Učiteľ môže tvoj rozhovor prerušiť alebo naopak, prikázať, aby si pokračoval.

13. Hovoríš iba na mieste, ktoré máš určené. Hovoríš v lavici, ak dostaneš pokyn, hovoríš pri tabuli, ak dostaneš pokyn.

14. Komunikácia sa obyčajne začína tak, že učiteľ položí žiakovi otázku alebo dá iný pokyn k odpovedi.

15. Nesmieš opakovane alebo zámerne zabúdať pomôcky alebo ŽK na vyučovanie,odmietať alebo ignorovať pokyny učiteľa tak, že je narušený vyučovací proces, lebo tým ohrozuješ právo na vzdelávanie tvojich spolužiakov. /viď. Výchovné opatrenia/.

Čl. 3

Správanie sa cez prestávky

1. Z dôvodu bezpečnosti sa po chodbách a schodištiach chodí vpravo a pomaly/ nebežíš, nenaháňaš sa/.

2. Malé prestávky sú päťminútové a desaťminútové a veľká po tretej vyučovacej hodine trvá 15 minút.

3. Počas malých prestávok zotrvávaš vo svojej triede, desiatuješ a pripravuješ sa na ďalšiuvyuč. hodinu, použiješ WC a vykonáš osobnú hygienu podľa potreby, nezdržuješ sa na chodbách ani v iných priestoroch školy /cudzia trieda/. Je prísne zakázané navštevovať kamarátov v iných triedach!

4. Papiere a odpadky odhadzuj do košov! Nie je prípustné odhadzovať ich do záchodových mís, pisoárov, umývadiel a voľne v školskom areáli. Robíš tým zbytočnú prácu zamestnancom školy a svojim spolužiakom, aby sme udržali areál školy čistý a upravený.

5. Cez prestávky chodia určení žiaci po pomôcky.

6. Ak je vyučovanie v odborných učebniach, vezmeš si potrebné veci a disciplinovane sa pred koncom prestávky presunieš pred odbornú učebňu.

7. Žiaci majú zakázané vykláňať sa z okien, vyhadzovať von papiere a iné odpadky a zdržiavať sa v inej triede ako ich kmeňovej.

8. Vyskočenie z prízemných okien bude považované za hrubé porušenie školského poriadku, za ktoré bude žiakovi udelená znížená známka zo správania.

9. Pred odchodom na prestávku, keď budeš mať vyučovaciu hodinu TV, zober si úbor so sebou a na konci prestávky čakaj na vyučujúceho v určenom priestore 2 minúty pred hodinou TV.

Rešpektuj zákaz fajčenia, požívania alkoholických nápojov, drog a iných omamných látok v škole i v celom areáli školy a upozorni na to aj ostatných, ktorí by tento zákaz chceli porušiť. Aj prinesenie cigariet, alkoholu, drog, prípadne iných omamných látok do areálu školy sa považuje za hrubé porušenie nielen školského poriadku, ale aj Občianskeho zákonníka atď. a musíme to hlásiť podľa § 58 Školského zákona. /viď. Výchovné opatrenia/....

Čl. 4

Odchod žiakov zo školy

1. Po skončení poslednej vyučovacej hodiny si ulož svoje veci do aktovky, očisti si svoje pracovné miesto a okolie od papierov a iných nečistôt a vylož si stoličku na lavicu.

2. Pod vedením učiteľa odídeš do šatne, kde sa prezuješ a pod dozorom vyučujúceho opustíš školskú budovu.

3. Žiaci poverení starostlivosťou o triedu / týždenníci, príp. určená služba / skontrolujú triedu – čistota, zatvorené okná, zhasnuté svetlá, zotretá tabuľa - až potom ju opustia.

4. Ak zistíš nejakú stratu, ohlás to vyučujúcemu alebo triednej učiteľke. Nájdené veci odnes do kancelárie školy.

5. V blízkom okolí školy využívaj asfaltové chodníky, nie trávnik, z dôvodu BOZ a cez hlavné cesty použi prechod pre chodcov.

6. Pamätaj, že po skončení školy už za teba zodpovedajú rodičia.

7. Opustiť triedu, cvičisko alebo pracovné miesto môžeš len so súhlasom vyučujúceho alebo triedneho učiteľa.

Čl. 5

Dochádzka žiakov do školy

1. Žiak musí chodiť do školy pravidelne a včas podľa rozvrhu hodín a zúčastňovať sa činností, ktoré škola organizuje.

2. Účasť na vyučovaní voliteľných predmetov a záujmovej činnosti je pre prihláseného žiaka povinná.

3. Ak neprítomnosť dieťaťa alebo žiaka z dôvodu ochorenia trvá dlhšie ako tri po sebe nasledujúce vyučovacie dni, predloží dieťa, žiak, jeho zákonný zástupca alebo zástupca zariadenia potvrdenie od lekára zápisom v žiackej knižke do 3 dní po nástupe do školy.

4. Za dôvod ospravedlniteľnej neprítomnosti dieťaťa alebo žiaka sa uznáva najmä choroba, prípadne lekárom nariadený zákaz dochádzky do školy, mimoriadne nepriaznivé poveternostné podmienky alebo náhle prerušenie premávky hromadných dopravných prostriedkov, mimoriadne udalosti v rodine alebo účasťdieťaťa alebo žiaka na súťažiach.

5. Triedny učiteľ ospravedlní 1-dňovúneprítomnosť žiaka písomne zdôvodnenú zákonným zástupcom maximálne 1 krát do mesiaca.

Čl. 6

Starostlivosť o zovňajšok

1. Do školy prichádzaj čistý a upravený. Primerane oblečený a ak si dievča, bez odhalených bedrových partií a hlbokého výstrihu. Taktiež šetri s makeupom, výstrednou dĺžkou a úpravou nechtov. Ak si chlapec, používanie náušníc nie je v súlade s našim školským poriadkom. Tak isto používanie či nosenie pirsingu pre všetkých žiakov školy nie je v súlade s BOZP TSV a teraz už aj nášho ŠP.

2. Všetky vrchné časti odevu, obuv a prezuvky si označ menom, prípadne značkou.

3. Výstredné oblečenie, nápadná úprava vlasov a nosenie drahých a nevhodných šperkov (náušníc) je z bezpečnostných dôvodov neprípustné!

4. Do školy nos hygienické vrecúško (uterák, mydlo, toaletný papier) a používaj ho.

5. Pred hodinou, na ktorú je potrebné nosiť pracovný odev, si ho zadováž.

6. Na hodine telesnej výchovy sa prezleč do športového odevu v šatni. Nie je dovolené cvičiť v šatách, ktoré máš počasvyučovania.

Čl. 7

Zdravotná starostlivosť

1. Žiaci chodia do školy čistí a upravení. Pri zaznamenaní pedikulózy na škole našimi pedagógmi školy a nájdení vši detskej vo vlasoch konkrétneho žiaka, bude žiak odobratý z kolektívu a následne po oznámení rodičom odoslaný k lekárovi, ktorý potvrdí návrat do kolektívu. Následne bude vykonaný ranný filter – prezretie všetkých žiakov pred vpustením do školy.

2. Žiaci sa starajú o svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov. Správajú sa tak, aby sebe ani svojim spolužiakom nespôsobili ujmu na zdraví. Dodržiavajú pokyny k zachovaniu čistoty v triede a v škole. V triede majú hygienické vrecúška, dodržiavajú zásady osobnej hygieny.

3. V rámci boja proti toxikománii je na území celej školy a celého školského areálu zakázané fajčiť,užívať alkohol a omamné prostriedky (drogy). Tento zákaz platí aj na obdobie školských výletov - počas cesty a po dobu celého školského výletu.

4. Zakazuje sa nosiť do školy legálne aj nelegálne drogy, šíriť ich, prechovávať alebo užívať. Porušenie tohto zákazu sa bude klasifikovať ako hrubé porušenie školského poriadku!

5. Za hrubé porušenie disciplíny sa budú považovať aj náznaky fyzického alebo psychického týrania, sexuálne zneužívanie spolužiakov a spolužiačok. V odôvodnených prípadoch budú žiaci, ktorí sa dopúšťajú týchto pokleskov, nahlásení na príslušný odbor soc. starostlivosti a budú riešení v trestnoprávnom konaní podľa zákona!

6. Pri prácach v dielňach, na pozemku, v odborných učebniach a na hodinách TV dodržiavajú predpisy, o ktorých ich poučia učitelia daných predmetov.

7. Predpokladom úspešnej práce v škole je znalosť a dodržiavanie bezpečnostných predpisov. Tým, že ich žiaci dodržiavajú, ochránia svoje zdravie a zdravie svojich spolužiakov.

8. Žiak nesmie nosiť do školy predmety ohrozujúce vlastné zdravie a zdravie spolužiakov a pedagogických zamestnancov.

Čl. 8

Starostlivosť o školské zariadenie, šk. potreby, prostredie učební, chodieb a šk. ihriska

1. Ako žiak našej školy si povinný šetriť učebnice a školské potreby, udržiavať v poriadku a čistote svoje miesto, triedu a ostatné školské priestory, chrániť majetok pred poškodením. Si povinný nosiť do školy učebnice a školské potreby v šk. aktovke podľa rozvrhu hodín a pokynov učiteľov.

2. Ak úmyselne alebo z nedbalosti poškodíš školský majetok, tvoji rodičia sú povinní škodu v plnej miere nahradiť.

3. Každý z vás je povinný mať učebnice a zošity riadne zabalené. Ak v priebehu školského roka poškodíš učebnicu viac ako 20 % , musíš rozdiel uhradiť. Ak učebnicu stratíš, musíš ju zaplatiť ako novú.

4. Ak žiak prechádza z jednej školy na druhú, učebnice si ponecháva, odovzdá ich v tej škole, kde končí školský rok.

Čl. 9

Povinnosti týždenníkov

1. Týždenníkov určuje triedny učiteľ a sú zapísaní v "Triednej knihe". Týždenníci pred vyučovaním zamknú šatňu a skontrolujú poriadok v triede. Počas svojej služby sú týždenníci zodpovední za kľúče od šatne a triedy. Pred vyučovaním i počas prestávok zotrú tabuľu, pripravia kriedy a učebné pomôcky na vyučovanie.

2. Na každej hodine hlásia vyučujúcemu chýbajúcich žiakov. Cez veľkú prestávku, keď sa ide na dvor, zostávajú v triede, otvoria okná, aby sa trieda vyvetrala. Po skončení veľkej prestávky zatvoria okná.

3. Po skončení vyučovania v triede zotrú tabuľu vlhkou špongiou, zatvoria vodovodné kohútiky, uložia kriedu, zhasnú svetlo a skontrolujú zatvorenie okien.

4. Ich povinnosti sú najmä: pred vyučovaním zotrieť tabuľu, pripraviť kriedu a ostatné potreby; na každej hodine hlásia neprítomných; po skončení vyučovania zotrú tabuľu,uložia pomôcky, zatvoria obloky, prekontrolujú uzávery vody; dbajú o estetické prostredie triedy, vrátane starostlivosti o kvety.

Čl. 10

Triedna samospráva žiakov

1. Žiacky kolektív triedy si so súhlasom triedneho učiteľa volí triednu žiacku samosprávu na čele s predsedom a ďalšími členmi podľa odporúčania triedneho učiteľa. Predseda zastupuje triedu v školskom parlamente, dbá o poriadok, správanie spolužiakov a o inventár triedy. Predkladá požiadavky triednemu učiteľovi a ostatným vyučujúcim.Povinnosti ďalších členov určuje triedny učiteľ. Triedna žiacka samospráva je pomocný orgán triedneho učiteľa.

2. Týždenníkov určuje triedny učiteľ vždy v pondelok. Sú dvaja a ich mená zapíše do triednej knihy.

Čl. 11

Dochádzka žiakov do klubu detí

1. Žiak je do ŠKD a ŠJ prijatý na základe zápisného lístka vyplneného rodičmi a po uhradení ustanoveného poplatku.

2. V ŠKD sa žiaci správajú podľa pokynov vychovávateľa, bez dovolenia sa nevzďaľujú a neodchádzajú domov.

3. Žiak odchádza z ŠKD v sprievode rodičov.

4. Ak má žiak odísť z ŠKD v iný čas a v sprievode inej osoby, ako je uvedený v zápisnom lístku, musí to oznámiť vychovávateľke písomne.

5. Na žiaka v ŠKD sa v plnom rozsahu vzťahuje vnútorný poriadok školy.

6. Ak žiak v ŠKD nerešpektuje pokyny vychovávateľa, opakovane porušuje školský poriadok, svojím správaním ohrozuje ostatných, môže byť vylúčený z ŠKD.

7. Činnosti ŠKD : od 11,30 hod. do 16,36 hod.

Čl. 12

Správanie sa žiakov mimo vyučovania

1. Na školských vychádzkach, výletoch, exkurziách sa riadiš pokynmi vedúceho učiteľa a ostatných pedagogických pracovníkov. Dodržuješ určené termíny miesta a času stretnutia.

2. Máš sa vždy snažiť vystupovať voči dospelým pedagogickým i nepedagogickým pracovníkom, aj voči spolužiakom slušne, a tak vzorne reprezentovať svoju rodinu, školu a mesto, odkiaľ si prišiel na návštevu.

3. Žiak sa musí správať slušne aj mimo vyučovania, a to aj počas voľných dní a prázdnin tak, aby neporušoval zásady spolunažívania a spoločenské normy správania.

Čl. 13

Pochvaly a iné ocenenia

1. Pochvaly a iné ocenenia sa udeľujú za mimoriadny prejav aktivity a iniciatívy, za záslužný alebo statočný čin.

2. Návrh na udelenie pochvaly alebo iného ocenenia sa prerokuje v pedagogickej rade.

3. Ústnu alebo písomnú pochvalu udeľuje žiakovi pred kolektívom triedy alebo školy triedny učiteľ,riaditeľ, ale aj zástupca zriaďovateľa školy alebo zástupca právnickej osoby.

4. V osobitne odôvodnených prípadoch - najmä statočný čin, ktorým bol zachránený ľudský život alebo majetok značnej materiálnej hodnoty, môže udeliť žiakovi pochvalu alebo iné ocenenie aj orgán verejnej správy, minister školstva alebo prezident republiky.

5. Pochvaly a iné ocenenia sa zaznamenávajú do triedneho výkazu alebo katalógového listu žiaka.

Čl. 14

Práva žiakov

1. Každý žiak bez rozdielu má právo na bezplatné vzdelávanie zamerané na vývoj jeho osobnosti, rozvoj jeho talentu, rozumových a fyzických schopností.

2. Žiak má právo na jemu zrozumiteľný výklad učiva.

3. Žiak má právo k danému učivu položiť akúkoľvek otázku a dostať na ňu odpoveď.

4. Žiak má právo na omyl.

5. Žiak má právo na čo najobjektívnejšie hodnotenie a poznať v primeranej lehote výsledok hodnotenia.

6. Žiak má právo na ohľaduplné a taktné zaobchádzanie zo strany učiteľa i spolužiakov.

7. Žiak má právo v primeranom čase, priestore a primeraným spôsobom vyjadriť svoj názor na čokoľvek.

8. Žiak má právo sedieť s kým chce, pokiaľ svojím správaním neruší učiteľa alebo spolužiakov.

9. Žiak má právo na prestávku, ako ju stanovuje vnútorný poriadok školy.

10. Žiak má právo zúčastniť sa žiackej samosprávy v rámci triedy a školy.

11. Žiak má právo na výber budúceho štúdia, resp. povolania.

12. Žiaci majú právo primerane využívať školské zariadenie, učebne, pomôcky,knižnicu.

13. Majú právo zapájať sa podľa záujmu do mimoškolských športových, kultúrnych a iných1. aktivít, ktoré organizuje škola.

14. Žiak má právo podľa svojich potrieb využívať pomoc triedneho učiteľa,výchovného poradcu , koordinátora drogovej prevencie a školského psychológa.

15. Každý žiak má byť chránený pred všetkými formami zanedbávania, krutosti a využívania.

16. Žiak 5. – 9.roč., ktorý je na konci II. polroku klasifikovaný stupňom nedostatočný najviac z dvoch predmetov, má právo vykonať opravné skúšky.

17. Rodič žiaka, ktorý má pochybnosti o správnosti klasifikácie v jednotlivých predmetoch na konci I. a II. polroku má právo do 3 dní požiadať o komisionálne preskúšanie žiaka.

Čl. 15

Žiakom nie je povolené

1. Fajčiť v priestoroch školy, v areáli školy a jej okolí a pri všetkých činnostiach organizovaných školou vo vyučovacom čase aj mimo neho.

2. Prinášať do školy veci, ktoré by mohli rozptyľovať pozornosť ostatných žiakov pri vyučovaní, napr. časopisy, hry, ale aj videá, fotky a hry akéhokoľvek mediálneho formátu, ktoré propagujú pornografiu. - Aj v tvojom telefóne!

3. Manipulovať s vecami zabezpečujúcimi ochranu budovy a majetok školy (napr. hasiace prístroje).

4. Znečisťovať steny (interiér aj exteriér), kabínky sociálnych zariadení, chodby a učebne kreslením, sprejovaním, písaním ničiť zariadenie učební, šatní a ostatných priestorov školy.

5. Používať vulgárne výrazy.

6. Demonštrovať prejavy intimity, sexuálneho správania sa v čase vyučovania - prestávky, výlety, exkurzie, škola v prírode, lyžiarsky výcvik - voči spolužiakom a ani učiteľom a taktiež je neprípustná akákoľvek forma fyzického zbližovania intímneho charakteru!

7. Používať mobilný telefón na vyučovaní, v tomto čase musí byť telefón vypnutý (pri porušení tohto pravidla je učiteľ oprávnený mobilný telefón žiakovi zadržať a odovzdať ho jeho zákonnému zástupcovi); v prípade nutnosti povolí jeho použitie vyučujúci len na telefonovanie a posielanie SMS.

8. Konzumovať potraviny a žuť žuvačku počas vyučovacích hodín. O výnimočných prípadoch rozhodne vyučujúci.

9. Nosiť do školy prehrávače, cenné veci a neprimerane vysoké čiastky peňazí; v prípade straty či odcudzenia ide o osobnú zodpovednosť žiaka a rodiča.

10. Robiť si zvukový a obrazový záznam na hodine bez súhlasu vyučujúceho(viď autorský zákon , na to vhodnú techniku nie je povolené nosiť).

11. Podvádzať,vyrušovať manipuláciou pomôcok a mobilov .

12. Našepkávať,zabávať sa počas vyuč. hodiny.

13. Neplnenie úloh a príkazov vrátane domácich úloh a nosenie si pomôcok.

14. Svojvoľné presádzanie sa pred aj počas vyučovacej hodiny, ako aj svojvoľne sa pohybovať počas hodiny po triede a škole (musíš sa na takých to presunoch a zmenách dohodnúť s vyučujúcim).

15. Predlžovanie času pri plnení úloh.

16. Kladenie sabotujúcich otázok učiteľovi (s cieľom provokovať a rušiť vyučovanie).

17. Akékoľvek slovné zastrašovanie, prejavy šikanovania, psychické a fyzické násilie a jeho propagácia.

18. Prechovávanie zbraní a predmetov ohrozujúcich zdravie (napr. nôž, zábavná pyrotechnika, sklenené nádoby, horľavé látky a iné).

19. Prejavovať alebo propagovať rasovú, náboženskú či inú intoleranciu.

20. Prechovávanie, užívanie, predávanie, poskytovanie a propagácia návykových látok (alkohol, tabakové výrobky, organické rozpúšťadlá, nelegálne drogy a iné).

21. Rovnako neprípustné je byť pod vplyvom týchto látok.

Čl. 16

Vzťahy medzi žiakmi

1. Je prísne zakázané slabších alebo mladších spolužiakov vydierať,okrádať a ubližovať im, ničiť ich veci a nápismi a striekaním hanobiť ich meno a najbližších.

2. Spory so spolužiakmi rieš bez použitia fyzickej sily a dohodni sa s nimi priateľsky."Hovorme spolu, nebime sa!"

3. Netoleruj šikanovanie, neprizeraj sa tomu, ale zasiahni alebo zavolaj pomoc dospelého.

4. Nechaj na pokoji všetkých, ktorí sa nechcú zúčastniť hry alebo sa prechádzať, prípadne behať po ihrisku. Neumlčuj a neponižuj nikoho, uznávaj druhých bez ohľadu na rasu, náboženstvo, kultúru alebo postihnutie.

5. V prípade úrazu či náhleho ochorenia, alebo ak si svedok niečoho neprirodzeného, ihneď informuj vyučujúceho, dozor konajúceho učiteľa alebo najbližšiu dospelú osobu.

Čl. 17

Mobilný telefón

1. Počas vyučovania nesmieš používať mobilný telefón. Na začiatku vyučovania odovzdáš mobilný telefón triednemu učiteľovi, ktorý ho uschová. Vrátený ti bude po skončení vyučovania. Použiť ho môžeš iba v odôvodnených prípadoch so súhlasom triedneho učiteľa, riaditeľa alebo jeho povereného zástupcu.(Pri porušení tohto pravidla je učiteľ oprávnený mobilný telefón žiakovi zadržať a odovzdať ho až jeho zákonnému zástupcovi).Ak nerešpektuješ toto pravidlo, bude sa tvoje správanie posudzovať podľa čl.18 ŠP a pre marenie verejného záujmu, výchovno-vzdelávacieho procesu, podľa zákona 245/2008.

2. Škola nezodpovedá za stratu a poškodenie mobilného telefónu.

Čl. 18

Opatrenia vo výchove

1. Za vzorné správanie, za vzorné plnenie povinností alebo za statočný čin možno žiakovi udeliť pochvalu alebo iné ocenenie.

2. Ak sa žiak previní proti školskému poriadku, možno mu uložiť napomenutie alebo pokarhanie od triedneho učiteľa, pokarhanie od riaditeľa a zníženú známku zo správania.

3. Ak žiak svojím správaním a agresivitou ohrozuje bezpečnosť a zdravie ostatných žiakov, ostatných účastníkov výchovy a vzdelávania alebo narúša výchovu a vzdelávanie do takej miery, že znemožňuje ostatným účastníkom výchovy a vzdelávania vzdelávanie, riaditeľ školy alebo školského zariadenia, okrem špeciálnych výchovných zariadení, môže použiť ochranné opatrenie, ktorým je okamžité vylúčenie žiaka z výchovy a vzdelávania, umiestnením žiaka do samostatnej miestnosti za prítomnosti pedagogického zamestnanca. Riaditeľ školy alebo riaditeľ školského zariadenia bezodkladne privolá:

a) zákonného zástupcu,

b) zdravotnú pomoc,

c) policajný zbor.

4. Ochranné opatrenie slúži na upokojenie žiaka. O dôvodoch a priebehu ochranného opatrenia vyhotoví riaditeľ školy alebo školského zariadenia písomný záznam.

Čl. 19

Obťažovanie a diskriminácia

1. Obťažovanie v škole je také správanie žiaka alebo skupiny žiakov, v dôsledku ktorého dochádza alebo môže dôjsť k vytváraniu zastrašujúceho, nepriateľského, zahanbujúceho, ponižujúceho, potupujúceho, zneucťujúceho alebo urážajúceho prostredia, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť zásah do slobody alebo ľudskej dôstojnosti.

2. Sexuálne obťažovanie je verbálne, neverbálne alebo fyzické správanie sexuálnej povahy, ktorého úmyslom alebo následkom je alebo môže byť narušenie dôstojnosti žiaka a ktoré vytvára zastrašujúce, ponižujúce, zneucťujúce,nepriateľské alebo urážlivé prostredie.

3. Nabádanie na diskrimináciu je presviedčanie, utvrdzovanie alebo podnecovanie žiaka alebo žiačky na diskrimináciu tretej osoby – iného žiaka alebo skupiny žiakov (napr. objímanie sa so spolužiačkou – spolužiakom pred inýmí žiakmi školy počas vyučovaniaa prestávok v priestoroch školy).

Čl. 20

Záverečné ustanovenie

1. Zmeny a doplnky Školský poriadok školy schvaľuje riaditeľ školy po prerokovaní v pedagogickej rade školy.

2. Triedni učitelia sú povinní oboznámiť so školským poriadkom školy žiakov ako aj ich rodičov.

3. Školský poriadok nadobúda účinnosť dňom 2. septembra 2019.Dopĺňajú sa ustanovenia doterajšieho Vnútorného poriadku školy zo dňa 2.septembra 2018.