Školský psychológ

Konzultačné hodiny pre učiteľov, rodičova žiakov:

Konzultačné hodiny pre učiteľov a rodičov, pondelok od 13,00 h. do 15,00 h.

Konzultačné hodiny pre žiakov, pondelok –piatok od 7,30 h. do 13,00 h.

Konzultácia v inom čase je možná po telefonickom kontakte.

V prípade záujmu ma neváhajte kontaktovať:

Kontakt: 0918 247 120

E-mail: michaela.polakova2@gmail.com

O psychologické služby školskej psychologičky môže požiadať:

-žiak prostredníctvom triedneho učiteľa, výchovného poradcu alebo osobne počas prestávky alebo po vyučovaní.

-rodič žiaka prostredníctvom triedneho učiteľa, osobne počas konzultačných hodín, telefonicky, alebo mailom

-učiteľ osobne počas pracovnej doby

Hlavnou úlohou školského psychológa je vykonávať odborné činnosti zamerané na psychologickú prevenciu, diagnostiku, liečebno-výchovnú, psychoterapeutickú, individuálne orientovanú starostlivosť o deti a mládež. Vystavuje odborné posudky vo výchovno-vzdelávacom procese pri individuálne orientovanej starostlivosti o deti a mládež.

-Psychologické poradenstvo pre žiakova pedagogických zamestnancov pri riešení výchovných a vzdelávacích problémov s dôrazom na ich duševné zdravie.

-Vyhľadávanie problémových žiakov z hľadiska školského, poznávacieho, osobnostného, emocionálneho a sociálneho vývinu.

-Psychologická starostlivosť o nadaných žiakova s tým súvisiaca psychologická diagnostika.

-Psychologická starostlivosť o žiakov s problémami v učení, s poruchami správania, o žiakov nachádzajúcich sa v krízových životných situáciách a s tým súvisiaca psychologická diagnostika.

-Psychologický výber žiakov do rôznych foriem špecializovaného vzdelávania a sledovanie ich ďalšieho školského vývinu.

-Psychologické poradenstvo pri profesijnej orientácii, pri voľbe povolania.

-Príprava a realizácia terapeutických a reedukačných programov, programov na rozvoj osobnosti a medziľudských vzťahov.

-Poradensko-konzultačná pomoc pedagogickým zamestnancom orientovaná na využívanie psychologických poznatkov vo výchovnom a vzdelávacom procese.

-Predkladanie návrhov a podnetov na skvalitnenie výchovno-vzdelávacej práce školy.

V akých situáciách sa môžete obrátiť na školského psychológa?

Žiaci:

-vzdelávacie ťažkosti (zhoršený prospech, problémy s koncentráciou, motiváciou, spôsobom učenia sa –v škole i doma,..)

-adaptačné ťažkosti (problém zvyknúť si na nové školské prostredie alebo iné zmeny v živote,..)

-vzťahové ťažkosti (priatelia, partner, rodičia, učitelia, spolužiaci,..)otázky osobnostného rastu (sebarozvoj, sebapoznávanie, sebavedomie, sebaprezentácia..)

-špecifické ťažkosti (zmeny nálad a prežívania, zvládanie stresu a záťaže,..)

Rodičia:

-máte možnosť obrátiť sa v prípade potreby konzultácie výchovných či vzdelávacích ťažkostí vašich detí.

Školský psychológ spolupracuje s Centrom pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie s kontaktným poradenským psychológom.Školský psychológ je viazaný mlčanlivosťou a profesijným etickým kódexom.